OBOWIĄZUJĄCA W FIRMIE FUTURE LOGISTICS MICHAŁ ZAPART

I. Cel i zakres Polityki prywatności

 1. Niniejsza “Polityka prywatności” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne użytkujące stronę internetową www.futurelogistics.pl lub nawiązujące współpracę z firmą Future Logistics Michał Zapart.
 2. Niniejsza “Polityka prywatności” została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO).

II. Pojęcia podstawowe

 1. Administrator danych: osoba fizyczna lub prawna (…), która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4, RODO). Jej obowiązkiem jest prowadzenie rejestru czynności.
 2. Podmiot przetwarzający: osoby fizyczne lub prawne (…), które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. na podstawie umowy powierzenia (art. 4, RODO).
 3. Dana osobowa: informacje odnosząca się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4, RODO). Wyszczególnia się dane zwykłe oraz dane szczególne (wrażliwe) (art. 9, RODO).
 4. Zbiór danych: uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów (art. 4, RODO).
 5. Przetwarzanie danych: operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestaw danych osobowych, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4, RODO).

III. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Michał Zapart prowadzący firmę Future Logistics z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy ul. Robotnicza 2, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr NIP 631 246 31 09, nr REGON 364 968 030.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@futurelogistics.pl lub pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie www.futurelogistics.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem siedziby firmy.
 3. Firma Future Logistics kieruje swoją ofertę handlową oraz nawiązuje współpracę jedynie z przedsiębiorstwami tj. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność jako jednoosobowe podmioty gospodarczymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi swoją działalność w oparciu o Kodeks spółek handlowych na terytorium Unii. Wyjątek stanowi usługa szkoleniowa, która jest skierowana zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.
 4. Administrator danych osobowych nie musi prosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy: jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. (art. 9, ust 2, RODO)

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w sytuacji, gdy:
  a) osoba fizyczna przegląda stronę internetową firmy Future Logistics Michał Zapart,
  b) osoba fizyczna wysyła zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej firmy Future Logistics Michał Zapart,
  c) osoba fizyczna wysyła zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Firma Future Logistics przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu:
  a) realizacji zamówienia,
  b) wystawienia faktur sprzedażowych, tj. numer konta bankowego, NIP, REGON,
  c) rozliczenia faktur sprzedażowych,
  d) wstąpienia na drogę sądową,
  e) dopełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych, np. przepisy podatkowe,
  f) realizacji działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6, ust. 1, pkt. f RODO), np. do celów statystycznych – wizyty na stornie internetowej.
 3. Firma Future Logistics jako Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) nazwa firmy,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu,
  e) adres zamieszkania/siedziby firmy/realizacji zamówienia,
  f) numer NIP, REGON.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek nawiązania współpracy lub zawarcia umowy z firmą Future Logistics Michał Zapart. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z odrzuceniem oferty handlowej, a tym samym nienawiązanie współpracy z Firmą. Administrator danych ma prawo wymagać podania danych osobowych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych np. w celu prowadzenia księgowości.
 5. Firma Future Logistics nie przetwarza danych szczególnych wymienionych w art. 9, ust. 1, RODO.
 6. Przetwarzane przez Administratora dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Future Logistics Michał Zapart przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i wykonania umowy, w tym przez okres obowiązujący do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego i przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo lub do czasu pisemnego odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych.

V. Podmiot przetwarzający i odbiorcy danych

 1. Firma Future Logistics jako Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej pisemnie (np. umowa powierzenia), zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich rodzajów umów w art. 28 RODO lub na podstawie innej współpracy.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane lub przetwarzane przez następujące Podmioty przetwarzające (Odbiorcy danych):
  a) podmiot świadczący usługi na rzecz firmy Future Logistics Michał Zapart (np. usługi księgowe, prawne, dochodzenie należności itp.)
  b) podmioty świadczące usługi transportowe i kurierskie,
  c) dostawy systemów informatycznych oraz usług informatycznych,
  d) organy administracji publicznej i instytucje publiczne w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawnymi (np. wynika z kodeksu pracy).
 3. Firma Future Logistics jako Adminsitrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie przekazuje ich podmiotom trzecim, chyba, że ich przekazanie wynika z wymogów prawnych.

VI. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator danych wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo i integralność przetwarzanych danych osobowych w siedzibie firmy.
 2. Administrator danych wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające zapobiec utracie, modyfikacji oraz dostępowi do nich osobom trzecim lub osobom nieupoważnionym.

VII. Prawo do wglądu i dokonywania zmian w udostępnionych danych osobowych

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę Future Logistics Michał Zapart przysługuje:
  a) prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawienie, usunięcie, a także sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazania danych osobowych innym podmiotom. Wgląd do treści danych, sprzeciw wobec ich przetwarzania lub przekazania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. Polityka wobec plików cookies

 1. Strona internetowa firmy Future Logistics nie zbiera i nie wykorzystuje plików cookies.
 2. Strona internetowa firmy Future Logistics jest wolna od personalizowanych reklam.